Coliere de reparatie

Titlu Descriere
COLIERE DE BRANŞARE CU FILET

Coliere de branşare cu filet

COLIERE DE BRANŞARE DIN FONTĂ DUCTILĂ CU FLANŞĂ

Colier de branşare din fontă ductilă cu flanşă

COLIERE DE BRANŞARE DIN FONTĂ DUCTILĂ CU 3 CĂI

Colier de branşare din fontă ductilă cu 3 căi